Het leven is niet altijd voorspelbaar. Soms moet er een drastisch besluit worden genomen en wordt er gekozen om niet meer samen maar alleen verder te gaan.

Als u uit elkaar gaat verandert ook de financiële situatie. Samen is er meestal sprake van twee inkomens, maar slechts één woonlast, één rekening voor gas, water en licht en zo zijn er meer kosten die samen gedragen worden.

Bij scheiden komen er dus dubbele lasten en vaak ook hogere lasten. Twee woningen dus ook twee keer woonlasten. Denk bijvoorbeeld ook aan alimentatie. Het kan hierdoor moeilijker worden om de hypotheek te blijven betalen.

Scheiden kan dus grote financiële gevolgen hebben. Het is dan prettig om niet alleen beslissingen te moeten nemen, Bleukens Advies kan u goed verder helpen.

Waar moet aan gedacht worden

Bij een scheiding moeten er veel zaken geregeld worden. Bleukens Advies heeft een de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hier kunt u dus zelf al over nadenken en beslissen waarvoor wanneer u ons kunt inschakelen voor verder hulp.

Definitief uit elkaar?

Natuurlijk is het besluit om uit elkaar te gaan heel ingrijpend en vaak ook heel emotioneel. Het is afscheid nemen van een leven samen en het begin van een nieuwe periode en zeker in het begin een heel onzekere periode.

Behalve emotioneel en ingrijpend is scheiden is ook een zakelijk proces waarvoor veel moet worden uitgezocht en geregeld.

Scheiden betekent ook een nieuw begin. Een nieuwe start maken vereist vooral ook goede afspraken maken en vastleggen. Om dit te kunnen bereiken is het van belang om met respect te houden voor elkaar.

Bleukens Advies kan helpen om het overleg met elkaar ondanks de emoties in goede banen te leiden.

Eerst inventariseren

Als het besluit genomen is om te scheiden moet er van alles geregeld worden en veel afspraken gemaakt worden. Om dat te kunnen doen is het van belang om een goed overzicht te maken van de huidige financiële situatie.

Dat geeft houvast bij het maken van afspraken. Voor het inventariseren is het handig om een aantal zaken op te zoeken. Te denken valt aan;

 • trouwakte
 • de akte van geregistreerd partnerschap
 • samenlevingscontract
 • akte erkenning kinderen
 • hypotheek akte
 • eigendomsbewijs woning
 • een lijst van alle verzekeringen
 • overzicht bank- spaar en beleggingsrekeningen
 • financiële waardepapieren
 • jaaropgaven, loonstrookjes, uitkeringsspecificaties
 • de laatste drie belasting aangiftes
 • een overzicht van werkgevers (in verband met pensioen)
 • bewijsstukken van schulden
 • legitimatie bewijzen

Het is niet onverstandig om snel met de inventarisatie te beginnen om financiële problemen te voorkomen. Samen met Bleukens Advies kunnen geldproblemen voorkomen of beperkt worden.

Kinderen

Als er kinderen zijn moeten er heel goede afspraken worden gemaakt. Immers het is een keuze van de ouders om niet samen verder te gaan en niet van de kinderen. Ook bij oudere kinderen is dit juist van belang!

Zijn de kinderen jonger dan 18 jaar dan is het maken van een ouderschapsplan wettelijk verplicht. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de omgangsregeling, de kamers, de kleding of halen en brengen naar school of sport. Ook hierbij geld dat overleg met de kinderen van belang is en de wensen van de kinderen worden meegenomen in de besluitvorming.

Ook financiële zaken worden in het ouderschapsplan opgenomen. Denk hierbij aan; wie betaalt in de toekomst de school, sport of kleding van de kinderen? Wat zijn de fiscale gevolgen? Wie krijgt welke toeslagen en hou worden die verdeeld?

De omstandigheden kunnen jaarlijks wijzigen. Dus afspraken maken hoe na een wijziging verder gegaan moet worden zijn belangrijk.

Komen ouders er samen niet uit, dan is een beslissing nodig van de rechter. Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen dan soms een oproep van de rechter om te vertellen hoe zij tegen de scheiding aankijken. De rechter kan dan een regeling over het omgangsrecht vaststellen.

Onderhoudsverplichting (alimentatie voor de ex-partner)

Als de scheiding definitief is, vervallen de wettelijke regels van het huwelijk. Op één uitzondering na: de onderhoudsverplichting. Want ook al is de scheiding geregeld, de exen blijven verplicht om financieel voor elkaar te zorgen door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud. Deze plicht geld voor getrouwde en geregistreerde partners, ouders en kinderen en ex-partners. Dat wordt alimentatieplicht genoemd. Als de ene partner niet genoeg inkomsten heeft, dan kan het zo zijn dat de ex-partner partneralimentatie moet betalen.

De hoogte, duur en recht van de partneralimentatie hangen af van de samenlevingsvorm, de levensstrandaard tijdens het huwelijk en de hoogte van beide inkomens. Soms is het mogelijk om de partneralimentatie af te kopen.

Onderhoudsverplichting (alimentatie voor de kinderen)

Als er minderjarige kinderen zijn, dan wordt een apart bedrag voor kinderalimentatie bepaald. Een ouder heeft levenslang onderhoudsplicht! Pas als een kind 21 jaar is moet de urgentie worden aangetoond. Tot en met 18 jaar is er sprake van kinderalimentatie die samen met de ex-partner wordt afgesproken of als dat niet lukt door de rechter wordt vastgesteld. De ex-partner ontvangt de kinderalimentatie. Van 18 tot 21 jaar ontvangt het kind de kinderalimentatie.

De kinderbijslag gaat naar de ouder bij wie het kind woont. Bij co-ouderschap gelden er weer andere regels.

De verdeling

Bij een scheiding moet ook financieel een verdeling gemaakt worden. Eerst wordt er een balans opgemaakt van alle bezittingen en schulden die er zijn. Daarna moet er een verdeling worden gemaakt.

Staat een woning op beide namen of is er sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen, dan heeft de vertrekkende partner recht op een deel van de eventuele overwaarde van de woning. (overwaarde is waarde van de woning minus hypotheekschuld). Ook andere bezittingen die van samen zijn moeten worden gedeeld.

Ook bij samenwonen zonder voorwaarden is het niet verplicht maar wel heel verstandig op de scheidingsafspraken vast te leggen. Zo kunnen misverstanden worden voorkomen.

Zelfs als er sprake is van huwelijkse voorwaarden zijn veel bezittingen vaak van gezamenlijk eigendom. Met behulp van Bleukens Advies kan dit worden uitgezocht.

Als duidelijk is van wie wat is kan er een verdeling worden gemaakt. Soms krijgt dan de ene partner meer dan de ander, dan is er sprake van overbedeling. De overbedeelde partner moet dan een vergoeding betalen aan de onderbedeelde partner, bijvoorbeeld in geld.

De schulden moeten bij scheiding uiteraard ook worden verdeeld. Niet vergeten mag worden dat de schuldeiser (meestal de bank) toestemming moet geven voor de verdeling. Met onderling gemaakte afspraken heeft de schuldeiser niets te maken. Ontstaat er na de scheiding een betalingsachterstand, dan kan de schuldeiser beide, inmiddels ex-partners, aanspreken en betaling eisen van rente en kosten.

Omdat een scheiding soms langer duurt dan verwacht is het verstandig en handig om een zogenaamde peildatum af te spreken. Dit is een door partijen gekozen datum. Op die datum wordt dan de waarde van het gemeenschappelijk vermogen vastgesteld.

Ook hier kan de financieel adviseur van Bleukens Advies uitstekend de zaken op een rijtje zetten en beide partners goed verder helpen!

De hypotheek

Wat gaat er met de woning gebeuren? Wie blijft er in de woning of wordt de woning verkocht? Dat zijn belangrijke vragen, vooral wanneer er kinderen zijn en kan lastig zijn als beide partners op de vertrouwde plek willen blijven wonen.

Er zijn veel varianten te bedenken. De éénvoudigste is beiden vertrekken en de woning wordt verkocht en met de opbrengst wordt de hypotheek afgelost.

Soms blijft er een restschuld en is toestemming nodig van de bank en moeten er afspraken gemaakt worden over het afbetalen van de restschuld. Is er sprake van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan kan de restschuld soms worden kwijtgescholden.

Het is ook mogelijk om de woning over te dragen aan één van de partners. Als er voldoende inkomen is zal de geldgever (bank) meewerken aan het wijzigen van de hypotheek, zodat de vertrekkende partner geen huis maar ook geen hypotheek meer heeft. De vertrekkende partner krijgt dan meestal wel geld van de zittenblijvende partner. Is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning, dan kan in sommige gevallen een beroep op de NHG een uitkomst bieden.

Let op: ook hier geld onderlinge afspraken, ook al vindt de rechter de afspraken prima, zijn niet bindend voor de geldgever (de bank). De bank hoeft hier niet aan meewerken en zal in situaties waarbij de geldgever mogelijk geld verliest ook zeker niet meewerken!

Raadpleeg altijd een adviseur! Bleukens Advies kan u uiteraard verder helpen.

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in een document, dit noemen we een echtscheidingsconvenant.

Dus eerst wordt er een echtscheidingsplan gemaakt, zodra iedereen (dus ook bijvoorbeeld de geldgevers) het eens zijn over het plan, dan kan er dus een echtscheidingsconvenant gemaakt worden. Met het echtscheidingsconvenant wordt er bij de rechtbank een verzoek ingediend voor de echtscheiding. Dit is de snelste manier om een echtscheidingsprocedure snel afgerond te krijgen.

Ook niet getrouwde samenwoners kunnen gebruik maken van een echtscheidingsplan en scheidingsconvenant. Hiermee liggen de afspraken vast.

Dit schept duidelijkheid en help als bewijs voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen en andere instanties, bijvoorbeeld de belastingdienst. Hiermee kunnen ook (fiscale) problemen worden voorkomen.

Vechtscheiding

Komen partners niet tot een gezamenlijke regeling dan draait het meestal uit op een vechtscheiding. Beide partner kiezen dan voor een eigen advocaat en uiteindelijk komt er dan een beslissing van de rechter.

Bedenk hierbij dat een vechtscheiding erg veel geld kost. Advocaten rekenen fors en twee advocaten dus dubbel fors. Bedragen van € 250,- per advocaat per uur zijn geen uitzondering.

Met behulp van Bleukens Advies kan een vechtscheiding voorkomen worden. Dit is voor beide partners van belang en ook zeker voor de portemonnee!

Officieel gescheiden

Bij een echtscheiding moet er rekening gehouden worden met verschillende zaken die in de wet geregeld zijn.

Simpel “uit elkaar gaan” is nog geen scheiding.

Dus als één van beide partners vertrekt, om welke reden dan ook, is er nog geen sprake van een scheiding.

Bij een scheiding van tafel en bed, is er volgens de wet nog steeds sprake van “getrouwd” zijn, maar leef je apart van elkaar. Er is geen sprake van een scheiding en alle rechten en plichten van het huwelijk blijven van toepassing.

Soms is het nodig om al wel voorlopige afspraken te maken. Dit kan in dringende gevallen geregeld worden via de rechter. De rechter besluit dan om voorlopige voorzieningen te treffen waaraan partner zich moeten houden.

Na het indienen van een echtscheidingsverzoek is er ook nog geen sprake van een echtscheiding. Zelfs niet als de rechter een uitspraak heeft gedaan, is er ook nog geen sprake van echtscheiding.

Een scheiding is officieel zodra de echtscheiding (de beschikking van de rechter) is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Pas dan is de scheiding officieel.

Bleukens Advies kan u verder helpen of het nu gaat om de echtscheiding het opheffen van het geregistreerd partnerschap of samenwoning.

Alle zaken kunnen geregeld worden. Als de afspraken gemaakt zijn en vastgelegd in een echtscheidingsconvenant zorgen wij via een advocaat voor indiening van de stukken bij de rechtbank.

De kosten van een scheiding zijn op deze manier zeer betaalbaar!